Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Haruja

கருஜா

Sivakalai

சிவகலை

Nidaa

Call.

அமுதவரி

அமுதம் - இனிமை

Kunjal

cuckoo, nightingale

Badia

Unprecedented, Admirable, Unique

அழம்பிற்சிட்டு

அழம்பில் - ஓரூர்

கணித்தாய்

மதித்தல், எண்ணல்

முகை

Mukai - flower bud

Malavika

மாலவிகா

Parnik

creeper

Mahdiyah

Rightly guided

அமர்பாடினி

அமர் - வெற்றி

Sarama

wife of Bibhisan

Chitkala

knowledge

Thawab

Reward

அலர்கொழுந்து

அலர் - மலர்

நிரந்தரி

பார்வதி தேவி

அமத்துல்கவிய்

வலிமையானவனின் அடிமை

Ujjwala

bright, lustrous

Safa

Pure

Kanika

an atom

அருமாரி

அரு(மை) - எளிமையன்மை, பெருமை

Ghitbah

She was a narrator of hadith.

அழகினியள்

அழகு - எழில்

Eelakoomahal

ஈழக்கோமகள்

Saanthuki

சாந்துகி

Narjis

Narcissus

அமுதநங்கை

அமுதம் - இனிமை

Rupashri

beautiful

Ayesha

wife of the Prophet

Arij

Sweet Smell.

Sughra

Small.